Explanation for teachers

  1. ครูศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ของชุดฝึกทักษะ การออกเสียงภาษาอังกฤษ ชุด Fun with consonants ชุดที่ 1 Sounds /p/, /t/, /k/ ให้เข้าใจ
  2. นําชุดฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ ชุด Fun with consonants ชุดที่ 1 Sounds /p/, /t/, /k/ ให้นักเรียนฝึกตามลําดับ ดังนี้ 2.1 ทดสอบออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนเรียนแล้วบันทึกคะแนนไว้ 2.2 ฝึกการออกเสียงตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในกิจกรรม 2.3 ทดสอบออกเสียงภาษาอังกฤษหลังเรียนแล้วนําผลคะแนนที่ได้ ไปเปรียบเทียบกับคะแนนการทดสอบก่อนเรียน
  3. นักเรียนสามารถยืมชุดฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ ชุด Fun with consonants ชุดที่ 1 Sounds /p/, /t/, /k/ ไปศึกษาด้วยตนเองเพิ่มเติมในเวลาว่างได้ โดยครูแนะนําวิธีใช้ให้นักเรียนเข้าใจก่อนนําไปใช้
  4. คอยให้คําปรึกษาแก่นักเรียนเมื่อมีปัญหา
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com